OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácie o ochrane osobných údajov

Aby som vedela správne určiť Vaše priania pri výrobe autorského šperku Folkana a následne ich aj konkrétne plniť, potrebujem od Vás v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje.


Vaše osobné údaje v bezpečí

Vami poskytnuté údaje budú použité pre úkony spojené s vybavením objednávky.
Na žiadosť zákazníka budú poskytnuté údaje vymazané a nebudú naďalej využívané.
Vami poskytnuté údaje sú bezpečne uložené a zabezpečené proti zneužitiu,
vaše osobné údaje spracúvam v súlade s nariadením EÚ o GDPR podľa zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane osobných údajov.

• Tvorca obsahu tejto webovej stránky a tvorca šperkov Folkana :
Tatiana Lipocká Bariová, Bratislava - Ružinov
DIČ: 1071475680
Som zaregistrovaná na daňovom úrade ako umelec - autor.
Všetok obsah tejto stránky, text, fotografie, najmä dizajn a samotný technologický postup výroby šperkov je chránený Autorským zákonom
(ďalej len "prevádzkovateľ ")

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:
uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo s kupujúcim prostredníctvom emailovej komunikácie alebo iným vhodným spôsobom a splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov, v mojom prípade na základe platného autorského zákona,
inou vhodnou komunikáciou je facebook, ktorý tak isto chráni vaše osobné údaje a učí nás v nastavení ako toto zabezpečiť. Pri objednávaní cez Messenger odporúčam chrániť svoju konverzaciu cez vlastné nastavenie, na ktoré nemám dosah, ale je veľmi jednoduché ho nastaviť v menu ako Tajné komunikácie.
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich najmä na nasledovný účel:

• dodanie objednaného tovaru na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe,
• evidencia kupujúcich na administratívne účely (uchovanie dokladov potrebných pre daňový úrad)
• evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii,
prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:
• meno a priezvisko,
• bydlisko,
• kontaktné údaje (tel. č. alebo email),
• prípadne číslo bankového účtu,
• údaje o objednávkach.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Kupujúci, objednávateľ poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú, ale tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov tretej osobe.

Prevádzkovateľ, tvorca obsahu tejto webovej stránky, tvorca šperkov Tatiana Lipocká - Folkana poskytuje osobné údaje kupujúcich tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Ďalej prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje o kupujúcom dopravcovi, za účelom dodania tovaru.
Zverejnenie osobných údajov
prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.

Poučenie o právach dotknutej osoby.

Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od tvorcu diela :
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.


Čo sú cookies a ako ich využívame?

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa prenáša z webovej stránky a uloží sa vo Vašom počítači alebo vo Vašom mobilnom zariadení.
Stránka používa coockie s cieľom zlepšiť a zjednodušiť Vašu návštevu na tejto lokalite. Nepoužívame ich na uloženie Vašich osobných informácií a ani ich neposkytujeme tretím stranám.
Súbory cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať. Pokyny, ako to urobiť nájdete v sekcii "Pomocník" Vášho webového prehliadača.