Predávajúci:

Folkana - Tatiana Lipocká Bariová

Som zaregistrovaná na daňovom úrade ako umelec - autor.

Všetok obsah môjho obchodíku, všetok text, fotografie, najmä dizajn šperkov a samotný technologický postup výroby šperkov je chránený podľa Autorského zákona a nie je možné ho kopírovať.

DIČ: 1071475680

Výrobky sú limitované :

Všetky moje autorské výrobky  - náhrdelníky, náramky, náušnice - sú originály, vyrobené ako jeden kus, podľa mnou vytvoreného jedinečného vzoru a postupu. Minerály používam nepravidelných tvarov, preto nie je možné vyrobiť dva rovnaké kusy či podobné. Šperky z kamienkov pravidelných - guličkové kamienky alebo slzy z kryštálu - sú vo vyhotovení viac kusov s rovnakým vzorom, no vždy ako limitovaná očíslovaná edícia 15 kusov z jedného autorského výrobku.

 

.....................................

Kupujúci je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. 

Vyplnením objednávkového formulára a odoslaním objednávky s povinnosťou platby kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a sú stále prístupné v príslušnej sekcii na webovej stránke predávajúceho.

 

Prijatá objednávka sa považuje za záväznú a je chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku.
Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
Predávajúci uskutoční spätné potvrdenie objednávky emailom bezodkladne po jej doručení (na základe predchádzajúceho prijatia elektronickej objednávky od kupujúceho).

 

.......................................................

Tovar bude expedovaný po pripísaní úhrady na účet v nasledujúci deň, v prípade výrobku na objednávku až po jeho vyhotovení (ako je časovo uvedené pri tovare). Všetky údaje potrebné k úhrade, vám budú zobrazené počas objednávania. Úhradu je potrebné uskutočniť do troch pracovných dní, v opačnom prípade bude objednávka zrušená.

 

Nie som plátcom DPH, cena uvedená pri každom tovare je jeho konečná cena. K cene tovaru bude pripočítané poštovné 2€ v prípade zasielania Slovenskou poštou.

Každý šperk, sada šperkov, ktoré budú obsahovať náhrdelník, budú odosielané v mojom vlastnom prírodnom darčekovom balení.

 

 

Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky, alebo na základe dohody.
- dodať tovar v dohodnutej cene.
- tovar odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky / obyčajne v nasledujúci deň po pripísaní platby na účet.

Kupujúci sa zaväžuje:
- prevziať objednaný tovar
- zaplatiť za objednaný tovar a náklady spojené s jeho dodaním.

........................................

Odstúpenie od zmluvy:

Nepoškodené výrobky môžete vrátiť do 14dní /okrem objednávok na mieru !!/, poštovné sa v tomto prípade nevracia.  V prípade výrobkov zhotovených na objednávku mi zo zákona nevyplýva povinnosť vrátiť platbu za hodnotu výrobku. Pri úhrade a následne vašom prevzatí takejto objednávky súhlasíte s takouto podmienkou kúpy môjho výrobku na vami zadanú objednávku. Výrobca nezodpovedá za evidentné poškodenie výrobku - diela, ktoré vzniklo vinou kupujúceho.

Reklamovať je možné len výrobok a tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy
Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
Záručná doba je štandardne 24 mesiacov.
Záruka na vymenenú vec: odo dňa prevzatia novej veci platí nová záručná doba.
Výnimky zo záruky:
• záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym použitím tovaru alebo z dôvodu vyššej moci, živelnej udalosti apod. ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté.
• záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou.
• záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
o mechanickým poškodením tovaru,
o používaním tovaru v neodpovedajúcich podmienkach,
o tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,
o vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

 

Ochrana osobných údajov :

Osobné údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (výnimkou sú osoby a spoločnosti zabezpečujúce prepravu tovaru, štátne orgány v prípade kontroly).

Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.